fbpx

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 18.7.2019

 

Rekisterinpitäjä:
PhotoCom Oy / A-Press
Tarinatie 12 B
FI-01300 Vantaa
Puhelin 09 3154 4754
info@photocom.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Mikko Ala-Peijari
mikko@photocom.fi

 

Tämä on PhotoCom Oy:n ja A-Press:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.6.2019. Viimeisin muutos 17.7.2019.

Yrityksen asiakasrekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

Käsittelemme pääasiallisesti henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja niiden kehitykseen sekä markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Teemme profilointia vain siltä osin, kun teemme osto- tai tilaushistoriaasi perustuvan tarjouksen.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tyypillisesti käsittelemme tietojasi asiakassuhteen ajan sekä noin 5 vuoden ajan ostoksestasi tai tilauksestasi. Tämä mahdollistaa sen, että voimme lähettää sinulle aiempaan tilaus- tai ostoshistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohteisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden uudelleenaktivoimisen, kehittää palveluitamme sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin.

Potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuun osallistuneiden taikka aiemmin A-Press:n tuotteita tilanneiden henkilöiden, tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja asiakassuhteen tai muun pääasiallisen käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja. Kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävä tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Voimme luovuttaa tietojasi tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä henkilökohtaisesti tunnistettavissa.

Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse ja kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse ja kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lähetä viesti Lauralle